Boats and ships

Boats and ships

Boten en Schepen

Responsive image

Winter weer in de Haven tussen Neptune en Damen

Hardinxveld-Giessendam

Winter weather in the Harbor between Neptune and Damen

Responsive image

Schip op schragen nabij de werf, Kromme Gat Hardinxveld-Giessendam

Ship on trestles near the wharf, Kromme Gat Hardinxveld-Giessendam

Responsive image

Neptun 11

Neptune Marner

Het schip NEPTUN 11 is een Tug schip, gebouwd in 2011 en varend onder de vlag van Gibraltar.

Haven Reperatiewerf Neptune repair Hardinxveld-Giessendam.

The vessel NEPTUN 11 is a Tug ship built in 2011 (10 years old) and currently sailing under the flag of Gibraltar.

Responsive image

Zwarte Zwaantje

Na twee keer bij de scheepssloperij gelegen te hebben bestaat zij nog steeds: de historische stoomveerpont Gorinchem V. De zwart/wit foto is ergens halverwege de jaren-vijftig. Samen met de museumschepen Rene Siegfried, LASHbak CGS 6013, Veerdienst 3 en Marot van stichting De Binnenvaart en de Oosterwijk, Geran, La Bohème en Avenier maakt het schip deel uit van Leefwerf De Biesbosch in Dordrecht.

Meer over het Zwarte Zwaantje

LEES MEER

Door: Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart.

De dubbelschroefstoom veerpont met een vermogen van twee maal 150 ipk was gebouwd in Sliedrecht, bij scheepswerf De Klop en deed zijn proefvaart op 13 februari 1933. De Gorinchem V werd ingezet op de Boven-Merwede in de veerdienst tussen Gorinchem en Sleeuwijk. Met 36,50 meter lengte en 12,50 meter breedte was de veerpont, een zogenaamde zijlader, het grootste schip uit de vloot tot dan toe. Er konden duizend mensen mee overgezet worden en er was plaats voor circa dertig personenwagens. De Gorcumse veerdienst zette eind jaren dertig jaarlijks 142 duizend auto’s over en ettelijke honderdduizenden passagiers te voet. De veerpont Gorinchem V was van groot belang, zoals alle veren dat waren in die tijd. Bruggen over de grote rivieren waren nog allesbehalve een vanzelfsprekendheid. De Merwedebrug werd pas in 1961 geopend.

Gezonken

De Gorinchem V werd in 1944 op brute wijze uit de vaart genomen. De geallieerden hielden het schip in de gaten, omdat er veel Duitsers mee overstaken in de Tweede Wereldoorlog. Op 12 september liep de Gorinchem V nog verassend weinig schade op bij een luchtaanval, maar anderhalve maand later, op 28 oktober, was een volgend bombardement fataal. Twee Typhoonjagers lieten explosieven vallen en brachten de grote pont aan de linkeroever tot zinken. Zes Duitse militairen sneuvelden daarbij. In het voorjaar van 1946 werd het schip geborgen en na reparatie kon het weer ingezet worden voor de overtochten. Het was de genoemde Merwedebrug die de noodzaak van de veerverbinding overbodig maakte. De provincie Zuid-Holland huurde de Gorinchem V voor korte tijd in 1961 en zette haar in voor de veerdienst tussen Ooltgensplaat en Dintelsas. Aan het eind van 1961 kocht de provincie de veerpont over, voor de verbinding tussen Maassluis en Rozenburg op de Nieuwe Waterweg. De stoomvaart liep op zijn einde in de zestiger jaren en ook de Gorinchem V werd opgelegd en aan de sloop aangeboden.

Responsive image

Black Swan

After being twice at the shipbreaking yard, it still exists: the historic steam ferry Gorinchem V. The black and white photo is somewhere in the mid-fifties. Together with the museum ships Rene Siegfried, LASHbak CGS 6013, Ferry service 3 and Marot from the Inland shipping and the Oosterwijk foundation, Geran, La Bohème and Avenier, the ship is part of Leefwerf De Biesbosch in Dordrecht.

More about the Black Swan

READ MORE

By: Jos Hubens, ambassador De Binnenvaart.

The twin screw steam ferry with a capacity of two times 150 ipk was built in Sliedrecht, at the De Klop shipyard, and did its sea trials on February 13, 1933. The Gorinchem V was deployed on the Boven-Merwede in the ferry service between Gorinchem and Sleeuwijk. At 36.50 meters long and 12.50 meters wide, the ferry, a so-called side loader, was the largest ship in the fleet up to that point. It could transfer a thousand people and there was room for about thirty passenger cars. At the end of the 1930s, the Gorcum ferry service transferred 142 thousand cars annually and several hundreds of thousands of passengers on foot. The Gorinchem V ferry was of great importance, as were all ferries in those days. Bridges over the major rivers were anything but a matter of course. The Merwede Bridge was only opened in 1961.

Sunk

The Gorinchem V was brutally taken out of service in 1944. The Allies kept an eye on the ship, because there were many Germans crossed in World War II. On September 12, the Gorinchem V suffered surprisingly little damage in an air raid, but a month and a half later, on October 28, another bombardment was fatal. Two Typhoon fighters dropped explosives and brought the large ferry on the left bank sank. Six German soldiers were killed. In the spring of 1946 the ship was salvaged and after repair it could be used again for the crossings. It was the aforementioned Merwede Bridge that made the need for the ferry connection superfluous. The province of South Holland rented the Gorinchem V for a short time in 1961 and used her for the ferry service between Ooltgensplaat and Dintelsas. At the end of 1961, the province bought the ferry for the connection between Maassluis and Rozenburg on the Nieuwe Waterweg. Steam shipping came to an end in the sixties and the Gorinchem V was also laid up and offered for scrapping.

Responsive image

YZ-90151

Casco gebouwd bij Sainty Shipbuilding (Jiangdu) Corp. Ltd., Jiangdu, Jiangsu, China onder bouwnummer 617/YZ90151, machine ingebouwd te Hemiksem, België, 12-2008 gearriveerd voor afbouw bij Holland Shipyards B.V. te Hardinxveld-Giessendam, 18-3-2009 proefvaart vanuit Bruinisse op de Oosterschelde, 27-3-2009 overgedragen te HardinxveldGiessendam door Holland Shipyard B.V. (617) aan Emuna Shipping C.V., Werkendam, in bevrachting bij Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl voor Chris Kornet te Werkendam, 2.994 BRT, 1.980 kW, Wärtsilä 9L20, roepsein PBOU.

YZ-90151

Airframe built at Sainty Shipbuilding (Jiangdu) Corp. Ltd., Jiangdu, Jiangsu, China under construction number 617/YZ90151, machine built in Hemiksem, Belgium, arrived 12-2008 for completion at Holland Shipyards B.V. at Hardinxveld-Giessendam, 3/18/2009 trial run from Bruinisse on the Oosterschelde, 3/27/2009 transferred to Hardinxveld Giessendam by Holland Shipyard B.V. (617) to Emuna Shipping C.V., Werkendam, on charter with Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl for Chris Kornet in Werkendam, 2,994 BRT, 1,980 kW, Wärtsilä 9L20, call signal PBOU.

Responsive image

Veerhaven II

De Veerhaven is een van de vele havens in Rotterdam, gelegen tussen Willemskade en Westerkade in het klassieke Scheepvaartkwartier van Rotterdam. Hij ligt aan de noordzijde van de Nieuwe Maas, niet ver van de Euromast. Deze foto is gemaak op in Hardinxveld-Giessendam langs de Merwedeboulevard.

Rivier de Merwede

Enige tijd geleden was Wereld van de binnenvaart te gast op Veerhaven 11, een duwboot met duwbakken. Hoe is het om te leven op een Veerhaven en van waar naar waar varen ze?

Veerhaven II

The Veerhaven is one of the many ports in Rotterdam, located between Willemskade and Westerkade in the classic Scheepvaartkwartier of Rotterdam. It is located on the north side of the Nieuwe Maas, not far from the Euromast. This photo was taken in Hardinxveld-Giessendam along the Merwedeboulevard.

River Merwede

Some time ago, World of Inland Shipping was a guest at Veerhaven 11, a pusher with push barges. What is it like to live in a Veerhaven and from where to where do they sail?

Responsive image

De Hoop op Welzijn

De Hoop op Welzijn is speciaal gebouwd voor de turfvaart en in 1922 in Hykersmilde (Drenthe) te water gelaten onder dezelfde naam die ze nu nog steeds heeft. Het schip is een klipperaak en meet 25x5 meter. Ze is een typisch voorbeeld van een schip uit de overgangstijd van hout naar ijzer en ook nog eens van zeilen naar sleep- en motorvaart. Dat zie je aan de zeilen, maar ze heeft bijvoorbeeld ook een zijschroef. Alhoewel de Hoop op Welzijn is gebouwd voor de Drentse, ondiepe kanalen kan ze toch overal goed varen. Ze is uitgevoerd als een zogenaamde volumelader met weinig diepgang, maar wel met een hoge roefwoning en een hoge denneboom (de zijkant van het laadruim), zodat er flink veel lading in kon.

LEES MEER

The Hope of Well-being

De Hoop op Welzijn was specially built for peat navigation and launched in Hykersmilde (Drenthe) in 1922 under the same name it still has today. The ship is a clipper barge and measures 25x5 meters. She is a typical example of a ship from the time of transition from wood to iron and also of sails to towage and motor vessels. You can tell by the sails, but she also has a side propeller, for example. Although the Hoop op Welzijn was built for the shallow canals of Drenthe, she can sail well everywhere. She is designed as a so-called volume loader with a shallow draft, but with a high roof house and a high pine tree (the side of the cargo hold), so that a lot of cargo could be put in.

READ MORE