Camping Les Reflets du Val d'Argent

"Sainte-Marie-aux-Mines!" en Omgeving

de Camping

Sainte-Marie-aux-Mines

is aan beide zijden van de vallei omgeven door hoge bergen. De rivier de Lièpvrette, die vroeger Landbach heette, verdeelt de stad in twee delen en voorheen in twee verschillende parochies.

Sainte-Marie-aux-Mines

is surrounded by high mountains on both sides of the valley. The river Lièpvrette, formerly called Landbach, divides the city into two parts and previously into two different parishes.

Vroege Latijnse documenten

noemden de stad Fanum S. Mariae of S. Maria ad Fodinas. De Duitstalige naam was Markirch of Mariakirch. Nadat de Elzas in jaar II van de Republiek op de Duitsers was heroverd, kreeg het de naam Val-aux-Mines

Early Latin documents

called the town of Fanum S. Mariae or S. Maria ad Fodinas. The German name was Markirch or Mariakirch. After Alsace was recaptured from the Germans in Year II of the Republic, it was renamed Val-aux-Mines

De vallei van Sainte-Marie-aux-Mines...

wordt ook wel de Val d'Argent genoemd. Het omvat vijf gemeenten: Aubure, Lièpvre, Rombach-le-Franc en Sainte Croix-aux-Mines. Het werd opgericht in 1790 en werd tussen 1795 en 1802 tijdelijk onderverdeeld in twee: de ene beperkt tot de stad Sainte-Marie-aux-Mines, en de andere omvat de vier andere gemeenten met als centrum Sainte Croix-aux- Mijnen.

The valley of Sainte-Marie-aux-Mines

is also called the Val d'Argent. It includes five municipalities: Aubure, Lièpvre, Rombach-le-Franc and Sainte Croix-aux-Mines. Founded in 1790, it was temporarily divided into two between 1795 and 1802: one limited to the town of Sainte-Marie-aux-Mines, and the other encompassing the four other municipalities centered around Sainte Croix-aux-Mines

Sainte-Marie-aux-Mines

Photo 1 Entre Camping.
Photo 2 Spelen met licht.

Camping Sainte-Marie-aux-Mines

Photo 3 Het Dorp.
Photo 4 Ons plek op de Camping.

Camping Sainte-Marie-aux-Mines

Photo 5 Het Dorp Village
Photo 6 Mooie plaats op de Camping

Camping Sainte-Marie-aux-Mines

Camping Les Reflets du Val d'Argent - Sainte-Marie-aux-Mines...

Elzas - Haut-Rhin - Frankrijk

Riquewihr

Riquewihr (Duits: Reichenweiher of Reichenweyer) is een gemeente en een stadje in het Franse departement Haut-Rhin.

Het stadje is bekend vanwege de wijnbouw en is een belangrijke toeristische trekpleister. Het aanzien van het Elzasser wijnstadje is behouden gebleven met, in het centrum, veel huizen in vakwerk. Evenzo is de stadsmuur behouden; de stadspoort de Dolder dateert oorspronkelijk uit 1291 en is later versterkt.

Riquewihr kreeg in 1320 stadsrechten. In 1324 werd de heerlijkheid Riquewihr samen met het graafschap Horbourg een onderdeel van het graafschap Württemberg. In 1793 werd de stad door Frankrijk geannexeerd. Riquewihr is een van Les Plus Beaux Villages de France

Historie

Sainte-Marie-aux-Mines dankt zijn bekendheid aan zijn mijnen. Alle evolutie is zo geconditioneerd bij de exploitatie van mijnen. Deze mijnen zouden ontdekt zijn met Gallo-Romains die al begonnen waren met de exploitatie van mijnen in het begin van de 2e of 3e eeuw na Christus.

Deze hypothese was geopperd, maar werd snel verlaten bij gebrek aan serieuze documenten. Robert Forrer gaf haar in 1927 waarde door zich te baseren op de aanwezigheid van antimoon in de valuta's van en de vallei van Lièpvre waarvan min of meer afhankelijk was, antimoon, dat volgens hem alleen van Sainte-Marie-aux-Mines kon komen

Het is dan het zwarte gat tot in de 10e eeuw, toen volgens de monnik van de abdij van wie in de 13e eeuw leefde, een met naam genoemde monnik Blidulphe het klooster van Echéry baseerde, gelegen vlak bij de huidige Sain-e Marie-aux-Mines.

De monniken merkten al snel dat de vallei rijk was aan mijn vruchtbaarheid. De monniken van Echéry worden al snel bedreigd in hun bezittingen en hun rechten door de familie van Echery die in de 13e eeuw het kasteel van Hoh-Eckerich bouwt. Deze familie monopoliseerde uiteindelijk de mijnen die de monniken exploiteerden.

De eerste vermelding van de stad dateert uit de tijd van Theodorik II, hertog van Lotharingen, die in 1078 terugkeerde naar de tienden van het klooster Sainte-Marie-aux-Mines in Lièpvre en dat van het nabijgelegen dorp Saint Blaise. Deze bezittingen gingen naar het klooster van Lièpvre dat hem in 1052 werd ontnomen door Gérard d'Alsace, zijn vader.

More Photos

Riquewihr

Riquewihr (German: Reichenweiher or Reichenweyer) is a commune and a town in the French department of Haut-Rhin.

The town is known for its viticulture and is an important tourist attraction. The appearance of the Alsatian wine town has been preserved with many half-timbered houses in the center. Likewise, the city wall has been preserved; the Dolder city gate originally dates from 1291 and was later fortified.

Riquewihr was granted city rights in 1320. In 1324, the Riquewihr manor became part of the county of Württemberg together with the county of Horbourg. In 1793 the city was annexed by France. Riquewihr is one of Les Plus Beaux Villages de France

History

Sainte-Marie-aux-Mines is known for its mines. All evolution is thus conditioned in the exploitation of mines. These mines are said to have been discovered with Gallo-Romains who had already started mining operations at the beginning of the 2nd or 3rd century AD.

This hypothesis had been suggested but was quickly abandoned for lack of serious documents. Robert Forrer gave it value in 1927 by relying on the presence of antimony in the currencies of and the valley of Lièpvre on which more or less depended, antimony, which he believed could only come from Sainte-Marie-aux-Mines.

It is then the black hole until the 10th century, when, according to the abbey monk who lived in the 13th century, a monk named Blidulphe founded the monastery of Echéry, located near the present-day Sain-e Marie-aux -Mines.

The monks soon noticed that the valley was rich in my fertility. The monks of Echéry are soon threatened in their property and their rights by the family of Echery who built the castle of Hoh-Eckerich in the 13th century. This family eventually monopolized the mines that the monks exploited.

The first mention of the city dates back to the time of Theodoric II, Duke of Lorraine, who returned in 1078 to the tithes of the Sainte-Marie-aux-Mines monastery in Lièpvre and that of the nearby village of Saint Blaise. These belongings went to the monastery of Lièpvre, which was taken from him in 1052 by Gérard d'Alsace, his father.

Het Dorp, Camping Les Reflets du Val d'Argent - Sainte-Marie-aux-Mines...

ALT NAME

ALT NAME

ALT NAME

ALT NAME

ALT NAME

ALT NAME