About Corbès-Thoiras - Anduze

Camping Cévennes Provence

"What you do not see, you can not capture!"

Camping Cévennes Provence

Cévennes Provence "" - Frankrijk...

Florac ligt in het natuurgebied de Cevennen, bij de ingang van de Gorges du Tarn.

Cévennes Provence "" - Frankrijk...

Florac is een prachtig plaatsje, gelegen in het departement Lozère, in de regio Languedoc-Roussillon. Cevennen

Cévennes Provence "" - Frankrijk...

Florac ligt aan de samenvloeiing van meerdere rivieren, zoals de Tarnon, de Mimente en de Tarn

Camping Cévennes Provence...

Mooie terras-camping, met op sommige plaatsen uitzicht over het dal.

We zijn er drie keer geweest, steeds op een andere plek. Waar we de mooiste ervaring hebben gehad was op de eerste, direct als je boven aan de camping de oprijdt aan de linkerkant lekker zonnig. veel rosé en diverse hapjes. Nu weten we niet of het aan de rosé "lag of aan het warme weer, maar het was geen hallucinatie, plotseling direct naast onze vouwwagen doemde een "wolf" op. Foto toestel in de tent, daar wilde wij niet opstaan. het beest heeft misschien een minuut of 5 ook ons aan staan kijken, was waarschijnlijk net zo verbaasd als wij.

De mooiste plek was misschien wel links de berg op, we stonden op een plek dat eigenlijk twee plaatsen zijn. Maar omdat het vroeg in het seizoen was mochten we onze attributen uitstallen zoals we dat wilden. Wij hadden de vouwwagen zo neergezet dat het plateautje als zitplaats kon worden ingericht. Met uitzicht over dal, rivier en de molen. We hebben Skottelbraai dan ook veel gebruikt, en de lekkernijen die daarop zijn gemaakt weggespoeld met een heerlijk wijntje.

De camping strekt zich uit over een heuvelgebied van dertig hectare, omsloten door twee rivieren met een rustige plekCamping_plaatsen om te baden, maar ook een avontuurlijker gedeelte in de Gorges du Gardon de Mialet. Vanaf de camping kan de rivier direct worden bereikt, met een privéstrand dat alleen toegankelijk is voor gasten. In deze heerlijke groene omgeving kunt u kamperen of een chalet huren op de semi-wilde camping.

De Causses en de Cevennen zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de Unesco en omvatten tal van opmerkelijke natuurmonumenten zoals het regionale natuurpark Grands Causses en het nationale park Cevennen, dat door de Unesco als biosfeerreservaat in de categorie “evolutief en levend cultureel landschap” en onlangs als “internationaal sterrenhemelreservaat” erkend is.

Dit universele erfgoed getuigt van de evolutie van de mens: de protohistorie met haar megalithische erfenis (dolmens en menhirs), de middeleeuwen met hun romaanse kapellen, abdijen van grote religieuze orden (tempeliers, hospitaalridders), en de periode vóór de mechanisatie van de landbouw (stenen hutten, ovens, stormklokkentorens, wasplaatsen). Vandaag wordt dit erfgoed in de schijnwerpers geplaatst dankzij ambassadeurs (beroepsmensen uit de toeristische sector en/of de landbouwsector), milieumusea, themawandelpaden

Dit beschermde natuurgebied wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke biodiversiteit die verband houdt met het agropastoralisme, waarbij het houden van kudden en het verbouwen van voedergewassen worden gecombineerd. Deze sedentaire of rondtrekkende kudden (schapen, runderen en geiten) spelen een bijzonder belangrijke rol in het onderhoud van de open ruimten in de bergen en worden zeer gewaardeerd door trekkers. Naast de veeteelt zijn er beplantingen in de lente, worden er hooi- en andere oogsten binnengehaald in de zomer, worden er bessen en paddenstoelen geplukt in de zomer en de herfst, wordt er kaas gemaakt, leer bewerkt en aan bijenteelt in boomstambijenkasten gedaan. Deze traditionele bijenkasten bestaan uit een holle kastanjeboomstam en een platte leisteen die dienstdoet als dak. Ze herbergen koloniën donkere bijen uit de Cevennen ... Er staan enkele kasten onder de chalets, maar u hoeft niet bang te zijn want ze zijn onbewoond!

Camping Cévennes Provence...

Beautiful terrace campsite, with views over the valley in some places.

We've been there three times, each time in a different place. Where we had the best experience was on the first, immediately when you drive up to the top of the campsite on the left, nice and sunny. lots of rosé and various snacks. Now we don't know whether it was the rosé "or the warm weather, but it was no hallucination, suddenly a "wolf" appeared right next to our folding trailer. Photo camera in the tent, we didn't want to get up there. the beast may have also been looking at us for 5 minutes, was probably just as surprised as we were.

The most beautiful place was perhaps on the left up the mountain, we were in a place that is actually two places. But because it was early in the season we were allowed to display our attributes as we make them. We had set up the folding trailer in such a way that the plateau could be arranged as a seat. With a view over the valley, river and the mill. We have therefore used Skottelbraai a lot, and washed down the delicacies made on it with a delicious glass of wine.

The campsite extends over a thirty hectare hill area, enclosed by two rivers with a quiet place for bathing, but also a more adventurous part in the Gorges du Gardon de Mialet. From the campsite, the river can be reached directly, with a private beach that only accessible to guests.

Anduze

Listed as a UNESCO World Heritage Site, the Causses and the Cevennes include numerous remarkable natural monuments such as the Grands Causses Regional Natural Park and the Cevennes National Park, classified as a Biosphere Reserve by UNESCO in the category "Evolutionary and Living Cultural Landscape" and recently recognized as an "International Starry Sky Reserve".

This universal heritage testifies to human evolution: protohistory with its megalithic legacy (dolmens and menhirs), the Middle Ages with their Romanesque chapels, abbeys of great religious orders ( Knights Templar, Knights Hospitallers ), and the period before the mechanization of agriculture (stone huts, ovens, bell towers, washhouses). Today this heritage put in the spotlight thanks to ambassadors (professionals from the tourism and / or agricultural sector), environmental museums, themed hiking trails

This protected area is characterized by an exceptional biodiversity related to agropastoralism, combining herd keepingAnduze-watermill and forage farming. These sedentary or itinerant flocks (sheep, cattle and goats) play a particularly important role in the maintenance of open spaces in the mountains and are highly valued by tractors. In addition to animal husbandry, there are plantings in the spring, hay and other harvests are brought in in the summer, are berries and mushrooms picked in the summer and autumn, cheese is made, leather is processed and beekeeping is used in tree trunk hives done. These traditional hives consist of a hollow chestnut trunk and a flat slate that serves as a roof. They harbor colonies of dark bees from the Cevennes ... There are some cupboards underneath the chalets, but don't worry because they are uninhabited!

More Photos

Camping Cévennes Provence...

Beau camping en terrasses, avec vue sur la vallée à certains endroits.

Nous y sommes allés trois fois, chaque fois dans un endroit différent. Là où nous avons eu la meilleure expérience, c'était le premier, immédiatement lorsque vous montez en haut du camping sur la gauche, agréable et ensoleillé. beaucoup de rosé et divers snacks. Maintenant, nous ne savons pas si c'était le rosé" ou le temps chaud, mais ce n'était pas une hallucination, tout à coup un "loup" est apparu juste à côté de notre remorque pliante. Appareil photo dans la tente, nous ne voulions pas monter là-haut. la bête nous a peut-être regardé pendant environ 5 minutes, était probablement aussi surprise que nous.

Le plus bel endroit était peut-être sur la gauche en haut de la montagne, nous étions dans un endroit qui est en fait à deux endroits. Mais parce que c'était au début de la saison, nous avons été autorisés à afficher nos attributs au fur et à mesure que nous nous les présentons. Nous avions installé la remorque pliante de manière à ce que le plateau puisse être aménagé en siège. Avec vue sur la vallée, la rivière et le moulin. Nous avons donc beaucoup utilisé Skottelbraai, et arrosé les délices qui y sont préparés avec un délicieux verre de vin.

Le camping s'étend sur un domaine vallonné d'une trentaine d'hectares, entouré de deux rivières avec un endroit calme pour la baignade, mais aussi une partie plus aventureuse dans les Gorges du Gardon de Mialet. La rivière est accessible directement depuis le camping, avec une plage privée n'est accessible qu'aux hôtes. Dans ce bel espace vert, vous pouvez camper ou louer un chalet sur le camping semi-sauvage.

Les Causses et les Cévennes sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et comptent de nombreux monuments naturels remarquables comme le Parc Naturel Régional des Grands Causses et le Parc National des Cévennes, classé par l'UNESCO réserve de biosphère dans la catégorie « paysage culturel vivant et évolutif » et récemment reconnu comme « réserve internationale de ciel étoilé ».

Ce patrimoine universel témoigne de l'évolution de l'homme : la protohistoire avec son patrimoine mégalithique (dolmens et menhirs), le Moyen Âge avec ses chapelles romanes, les abbayes des grands ordres religieux (Templiers, Hospitaliers), et la période avant la mécanisation de l'agriculture (cabanes en pierre, fours, clochers anti-tempête, lavoirs). Aujourd'hui, ce patrimoine devient mis en lumière grâce à des ambassadeurs (professionnels du tourisme et/ou de l'agriculture), des musées de l'environnement, des sentiers de randonnées thématiques

Cet espace naturel protégé se caractérise par une biodiversité exceptionnelle liée à l'agropastoralisme, où se conjuguent élevage et culture fourragère. Ces troupeaux sédentaires ou itinérants (moutons, bovins et caprins) jouent un rôle particulièrement important dans l'entretien des espaces ouverts en montagne et sont très appréciés des randonneurs. En plus de l'élevage, il y a des plantations au printemps, du foin et d'autres cultures sont apportées en été, il y a des baies et champignons cueillis en été et en automne, le fromage est fabriqué, le cuir est travaillé et l'apiculture en ruches de tronc fait. Ces ruches traditionnelles sont constituées d'un tronc de châtaignier creux et d'une ardoise plate qui sert de toit. Elles abritent des colonies d'abeilles noires des Cévennes... Il y a quelques placards sous les chalets, mais ne vous inquiétez pas car ils sont inhabités !

Translate Google

Het Dorp, de Camping, Omgeving...

De camping bevindt zich op heuvelachtig terrein tussen twee rivieren: de Gardon de Mialet en de Gardon de Saint Jean du Gard

The campsite is located on hilly terrain between two rivers: the Gardon de Mialet and the Gardon de Saint Jean du Gard..

 

ALT NAME

Cévennes Provence

 

ALT NAME

Het Dorp

 

ALT NAME

De Rivier